පිළිතුරක් තබන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.

*

මොකක්ද 10 + 14 ?
කරුණාකර මෙම ක්ෂේත්‍ර දෙක පවතින ආකාරයටම තබන්න:
වැදගත්! ඉදිරියට යාමට හැකිවීම, ඔබ පහත සරල ගණිතය විසඳිය යුතුය (එබැවින් ඔබ මිනිසෙකු බව අපි දනිමු) :-)